Laddar…

Katastrofmedicinskt centrum

Kunskapscentrum i traumatologi på uppdrag av Socialstyrelsen
Forskning

”Det blöder jättemycket säger du, kan du uppskatta hur mycket?”

Lekmäns uppskattning av blodförlust påverkas av blodvolym, kön på olycksoffer och perspektiv.

Hur ser en livshotande blödning ut? Massiv blödning kan leda till döden inom några minuter, och vid skadehändelser är det ofta en förbipasserande lekman, en novis, som börjar omhändertagandet av en patient genom att ringa 112 och hjälpa till. Forskare vid KMC och Old Dominion University har studerat hur lekmän visuellt uppskattar blodförlust och hur allvarlig en blödning är. Området är inte beforskat tidigare, då studier på uppskattning av blodförlust främst har utförts på medicinskt kunniga, och olika situationsbetingade faktorers inverkan på hur exakta uppskattningarna är har inte undersökts.

Studiedeltagare fick titta på en serie korta filmsekvenser där en kvinnlig eller en manlig skådespelare uppvisade samma typ av skada, ett sår på innerlåret. Bildsekvenserna visade olika mängd blodförlust, med olika stora blodpölar på golvet invid skådespelarna. Studiedeltagarnas uppgift var att avgöra om blodförlusten är ofarlig, allvarlig eller livshotande.

Försöksuppställningen och ändringen i perspektiv i filmsekvenserna som visades för studiedeltagarna.

I linje med tidigare forskning visar resultaten på att små blodvolymer överskattades och större blodvolymer underskattades av lekmän. Den aktuella studien visar specifikt på vid vilken blodvolym som uppskattning skiftar från över- till underskattning, och hur felmarginalen ändras efter storlek på blodvolymen. En variabel som ändrades systematiskt i studien var könet på skådespelaren, en variabel som tidigare inte undersökts inom uppskattning av blodförlust. Resultaten visar att blodmängderna underskattades mer om skådespelaren i filmsekvensen var kvinnlig, oavsett volymen på blodförlusten.

- Det intressanta fyndet är att trots att stora volymer blod underskattades för både kvinnlig och manlig skådespelare, underskattades blodförlust mer för de kvinnliga och det tog också längre tid för deltagarna att svara på frågan om klassificeringen av skadan, säger Dr. Rachel Phillips, visiting associate professor i psykologi vid Old Dominion University.

Blodförlusterna graderades som livshotande oftare för män än för kvinnor. Eftersom lekmän är möjliga utförare av första hjälpen vid skadehändelser är det viktigt att förstå hur uppskattning av blodförlust går till, vad som kan påverka den och vilka följder det kan ha på beslut om vilka åtgärder som borde vidtas.

- Våra resultat visar på att könsrelaterade fördomar vid uppskattning av visuell blodförlust är ett område som behöver studeras vidare, inte enbart i frågan om hur de kan påverka lekmäns beslut om att utföra första hjälpen, utan också hur de påverkar beslut som tas av medicinskt kunniga, säger Dr. Rachel Phillips.

Läs artikeln här:

Phillips R, Friberg M, Lantz Cronqvist M, Jonson CO, Prytz E (2020)
Visual estimates of blood loss by medical laypeople: Effects of blood loss volume, victim gender, and perspective.
PLOS ONE 15(11): e0242096.
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0242096

sv_SE