Loading…

The Center for Disaster Medicine and Traumatology

National Research Center for Traumatology assigned by the Swedish National Board of Health and Welfare
Research

Videostudier för bedömning av trauma och interventioner

Information om forskningsprojekt om första hjälpen vid blödning

Vi vill fråga dig om du vill delta i forskningsprojektet ”Videostudier för bedömning av trauma och interventioner”. Nedan hittar du information om projektet och om vad det innebär att delta. Studien genomförs vid Katastrofmedicinskt centrum (KMC) i Linköping våren 2021.

Vad är det för projekt och varför vill ni att jag ska delta?

Vid en händelse där människor skadas behövs många gånger snabba insatser för att begränsa effekterna av skadorna. Förutom insatser från räddningstjänst och ambulans finns även ett stort värde i att allmänheten är tränad i livräddande första hjälpen. I USA, Storbritannien och Frankrike finns specifika Första hjälpen-program för hur man ska agera vid massiv blödning, en typ av skada som kräver snabbt agerande.

Projektet BLEED syftar till att utvärdera och bygga evidens kring effektiviteten i dessa första hjälpen-program. Specifikt är denna forskning en del av att utvärdera de utbildningsriktlinjer som finns för hur utbildningar i första hjälpen vid svåra blödningar ska genomföras. Av denna anledning är det relevant att inkludera både professionella blåljusaktörer och icke tränade lekmän.

Till den här studien vänder vi oss därför till dig som representant för gruppen otränade lekmän för att fråga om du kan tänka dig att ingå i ett vetenskapligt experiment där vi vill undersöka personers förmåga att avgöra allvarlighetsgraden i en blödning, alltså om en viss blödning eller blodförlust är livshotande eller ej. Detta för att kunna dra slutsatser om hur framtida utbildningar bör utformas. För att vara en representant för gruppen otränade lekmän har du inte tidigare genomgått utbildning i blödningskontrollerande första hjälpen-åtgärder eller annan längre, medicinsk utbildning.

Hur går studien till?

Om du tillhör gruppen otränade lekmän och väljer att delta i studien kommer du att få se ett antal kortare filmsekvenser på simulerade blödningar. Efter varje film ska du svara på ett antal frågor rörande din uppfattning av skadans allvarlighetsgrad och tillämpbara åtgärder. Vissa, men inte alla, deltagare kommer också att få ta del av ett kortare utbildningsmaterial innan filmerna börjar.
Observera att vi är intresserade av hur otränade lekmän uppfattar och resonerar kring skador och blodförlust och att din prestation därför inte kommer att bedömas på något sätt i termer av om du väljer ”rätt” eller ”fel” behandling.
Du kommer också att efter sista filmen bli ombedd att fylla i en enkät för att samla in grundläggande demografisk information som kön och ålder, samt även besvara några andra typer av frågor. Sammanlagt förväntar vi oss att din medverkan kommer ta ca en timme i anspråk.

Vad händer med mina uppgifter?

Ingen information som kan användas för att identifiera dig som person samlas in. Den data som samlas in kopplas till ett anonymt ID. All vidare behandling av data sker med detta anonyma ID. De anonymiserade data, utan personligt identifierbar information, lagras på en krypterad webbserver i Stockholm. Data kan även komma att sparas i bearbetad form på säkra och krypterade molntjänster med servrar inom ESS. Specifikt gäller detta Microsoft OneDrive. Observera att forskargruppen i alla led begränsar tillgång till data från denna studie till endast aktiva forskare inom projektet oavsett system för lagring.

De insamlade data kommer att användas för att besvara vetenskapliga frågeställningar om hur personer i allmänhet uppfattar blödningar och blodförlust. Inga individuella uppgifter kommer att gå att urskilja i dessa sammanställningar. Sammanställningarna ligger till grund för vetenskapliga publikationer och presentationer från forskningsgruppen. Behandling av data sker enligt EU:s generella dataskyddsförordning GDPR.

Deltagande

Studien är onlinebaserad och genomförs i webbläsare. Det innebär att du behöver en dator med internetuppkoppling för att delta och du kan delta när du vill. Genomförandet av försöket tar ca 1 timme, och startat försök kan inte pausas. Efter att försöket påbörjats, använd inte bakåt-knappen i webbläsaren och stäng inte webbläsarfönstret innan försöket är slut.

Klicka på knappen för att delta i studien

Ansvarig för studien är Matilda Stenfelt, 070-5802904

Ansvarig för projektet är Carl-Oscar Jonson, ForskningKMC@regionostergotland

en_US